Projecten

Trekvogelproject voor schoolkinderen

Het Nederlandse deltagebied in Zuid-Holland en Zeeland en de Waddenkust zijn aantrekkelijke stopplaatsen voor trekvogels die vanuit de toendra’s in het hoge noorden naar de Westkust van Afrika vliegen en vice versa. Op de droogvallende (zee)bodem van de getijdengebieden in de delta’s en op het wad, kunnen de vogels uitrusten, aansterken en energie opdoen voor de volgende etappe.

De trekvogels zijn belangrijk voor ons ecologisch systeem en onze natuur is belangrijk voor de vogels want zonder een tussenstop kunnen zij niet van hun zomerstek naar hun overwinteringgebied vliegen. Het doel van het Trekvogelproject is om de schooljeugd te interesseren voor de functie en de waarde van de natuur in de getijdengebieden zodat zij het belang gaan inzien om op hun eigen leefomgeving zuinig te zijn.
Het educatieve Trekvogelproject biedt scholen een lespakket aan met kennis over de trekvogels en informatie over de invloeden die milieu- en natuurontwikkelingen hebben op het trekvogelbestaan zoals die van de rosse grutto, kanoetstrandloper, bonte strandloper, lepelaar, bontbekplevier, regenwulp, scholekster en kluut.
Het Trekvogelproject laat bijvoorbeeld zien dat klimaatveranderingen zoals een zeespiegel- en een temperatuurstijging, invloed hebben op het voedselaanbod. De vliegmogelijkheden van trekvogels worden voornamelijk beïnvloed door veranderingen van de sterkte van wind en de windrichting. De zogenaamde biologische klok van trekvogels raakt in de war bij ingrijpende veranderingen in en van hun leefomgeving. Deze kunnen voor hen zelfs levensbedreigend zijn.

In het lespakket is opgenomen een leskrant, een interactieve website, een vogelwerkboekje en een veldwerkprogramma. Scholen die het lespakket hebben opgenomen in hun jaarprogramma krijgen gratis begeleiding bij het veldwerk. Tijdens de schoolwerkweken kunnen de kinderen ook aan een rondleiding deelnemen in een van de aangesloten natuurbezoekerscentra en van hieruit een excursie maken. Tot nu toe (mei 2007) hebben al ruim 100 groepen zich aangemeld bij de elf deelnemende centra.

Initiatiefnemers
Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee en NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hebben met elf partners het trekvogelproject ontwikkeld en alle basisscholen in heel Nederland een lespakket aangeboden.
Behalve Natuurmonumenten, de Nationaal Parken Lauwersmeer en Oosterschelde en Vogelbescherming Nederland zijn ook de bezoekerscentra op Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en in Den Helder partners.

Voordelen
De promotie van het Trekvogelroject wordt deels centraal gedaan door Ecomare zoals het benaderen van de landelijke pers en de introductie van het project en het lespakket bij de partners. In maart 2007 heeft Ecomare voor de partners een Trekvogel Tweedaagse op Texel georganiseerd.
De partners benaderen de scholen in hun eigen provincie en uit hun eigen adressenbestand.
Als dit project succesvol verloopt dan kan het concept in het kader van de International Wadden Sea School, aangeboden worden aan de samenwerkingspartners in Duitsland en Denemarken.
Spelenderwijs wordt door het Trekvogelproject bij schoolkinderen belangstelling gewekt voor de natuur. Kinderen die zich meer willen verdiepen in de natuur kunnen via dit project kennismaken met de landelijke jeugdnatuurclub Wildzoekers waarbij 10.000 kinderen tussen de 8 en 16 jaar zijn aangesloten. De leden van Wildzoekers worden ook bij het trekvogelproject betrokken met speciale activiteiten.

Bijzonderheden
Het educatieve trekvogelproject overschrijdt grenzen door informatie van het wereldberoemde trekvogelonderzoek van het NIOZ in de Waddenzee en de Westkust van Afrika, met name Mauritanië, in het lespakket op te nemen. Er wordt zelfs geprobeerd om contacten te leggen met scholen in Mauritanië.
Ook wordt er aandacht besteed aan de broedgebieden van trekvogels zoals de toendra’s in Siberië en Groenland. Op www.vogeltrackers.nl is hiervan een filmpje te zien.

Startdatum: 01-01-2006

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 54.414,00

Website: www.vogeltrackers.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland