Nieuws

Waddenfonds nieuwe stijl 1 oktober van start 03-10-2012

Het  gedecentraliseerde Waddenfonds gaat op 1 oktober van start. Dat heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het Waddenfonds besloten. Om deze start mogelijk te maken heeft het DB Pionierprogramma's en de daarbij behorende Subsidieverordening van het Waddenfonds voorlopig vastgesteld.  Het Algemeen Bestuur Waddenfonds beslist op 21 september over het voorstel.

Belanghebbenden kunnen vanaf 1 oktober subsidieaanvragen indienen. Deze aanvragen moeten passen binnen de doelen van het Waddenfonds, het Uitvoeringsprogramma 2010 - 2014 en de programma-  en actielijnen van het Waddenfonds. Daarnaast geldt uiteraard de Subsidieverordening van het Waddenfonds.

De programma- en actielijnen zijn onderverdeeld in vier thema's:

  • Natuur & Water;
  • Werelderfgoed, toerisme en recreatie, landschap en cultuurhistorie;
  • Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens;
  • Budget Lokale Innovaties.

De eerste  twee jaar wordt gewerkt met Pionierprogramma's. Deze zijn gebaseerd op het huidige Uitvoeringsprogramma 2010 - 2014.  Zo wordt ervaring opgedaan met de ingediende aanvragen en de bijdragen die deze leveren aan de doelen van het Waddenfonds. Langere termijn doelstelling is meer programmatisch te werken. Verder zijn  integraliteit, verbinden van thema's en het realiseren van de doelstellingen per 2026 van belang. Zo moet een fifty-fifty verdeling worden gerealiseerd tussen investeringen in economie en ecologie.

Gelijktijdig wordt het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2014 - 2017 opgesteld.

Het Waddenfonds streeft naar integrale aanvragen rond de programmalijnen. Aanvragen waarin programmalijnen samenkomen hebben de voorkeur. Hiervoor zijn vier themaregisseurs benoemd. Zij zijn gericht op de bovenstaande thema's. Ook ondersteunen zij aanvragers om te voldoen aan voorwaarden en eisen. Jaarlijks is een apart bedrag gereserveerd voor Lokale innovaties. Dit is bedoeld voor kleinschalige innovatieve projecten binnen het Waddengebied. Anders dan voorheen wordt niet met tenders gewerkt, maar op basis van inschrijving via de themaregisseurs. De themaregisseurs hebben als taak om juist aan de ‘voorkant' van het proces al zoveel mogelijk duidelijkheid en samenhang te creëren. 

Voorzitter van het DB Waddenfonds Tineke Schokker: "Sinds de aankondiging van de decentralisatie van het Waddenfonds is keihard gewerkt. Ik ben blij met het resultaat wat tot nu toe is bereikt. De organisatie staat en juridisch is alles geregeld. Het is nu aan het veld om met goede aanvragen te komen. Wij zijn er klaar voor!"

Op 1 oktober zal op de onderstaande site het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten zijn opgenomen. Aanvragers weten zo waaraan een aanvraag moet voldoen en naar welke aspecten gekeken wordt.

Nadere informatie: www.waddenzee.nl/waddenfonds of 058-2339020.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland