Nieuws

Subsidie voor de ontwikkeling van ‘t Schor van Den Oever 10-02-2011

De Wadvissers, de Waddenvereniging, stichting Landschapszorg, zeekraalsnijder Bart Dekker, gemeente Wieringen en Staatsbosbeheer slaan de handen ineen om ‘het Schor' in Den Oever te ontwikkelen en onderhouden. Deze buitendijkse natuurlijke kwelder van 100 hectare dreigt te verzanden als er niks gebeurt. Voor dit project is 160.000 euro toegezegd uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader.

Het schor van Den Oever is een natuurgebied dat goed toegankelijk is voor inwoners en dagrecreanten. ‘t Schor is na de realisatie van de oude havenmond langzaam aan ontstaan en verbindt het eiland Wieringen met de Waddenzee. Maar de kwelderuitbreiding staat de laatste jaren stil en de kwelder wordt steeds ruiger. Om te voorkomen dat door recreatief medegebruik de natuurwaarde van het 't Schor te veel onder druk komt te staan, is een duurzaam beheersplan noodzakelijk.

't Schor is een belangrijk overwinteringsgebied voor vogels. Met een beheersplan willen de partners de huidige functies behouden en versterken. Zoals het vogeleiland als broedgebied voor strandbroeders, de havenmond als hoogwatervluchtplaats en de Leidam als belangrijke broedplaats voor onder andere lepelaars.

Activiteiten
Voor het beheersplan is het nodig te onderzoeken en te monitoren hoe de duurzame condities kunnen worden verbeterd.  Daarnaast worden vogelobservatieschermen geplaatst, zodat bezoekers van de vogels kunnen genieten zonder ze te storen. Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging en Wadvissers stellen gezamenlijk een educatieprogramma op om de bezoekers meer bewust maken van de kwetsbaarheid en de uniciteit van het Wad.

De Leader adviescommissie van de kop van Noord-Holland en Texel ziet deze ontwikkeling van het landschap als een goede impuls voor recreatie en toerisme. Bovendien maakt de samenwerking van de natuurorganisaties met de gebruikers het Wad beter toegankelijk.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland