Nieuws

Noord-Holland: POP3-openstelling voor fysieke investeringen 18-11-2016

De provincie Noord-Holland heeft een openstelling en bijbehorend subsidieplafond gepubliceerd voor de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland (POP3NH).

Het betreft de openstelling van § 2.2 fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. Deze paragraaf staat van 28 november 2016 tot en met 28 februari 2017 open voor het indienen van aanvragen. Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 2.340.000. 

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector;
  • fysieke investeringen voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector.


Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op ten minste één van de volgende thema's:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
  • klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
  • klimaatadaptatie (door het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
  • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.


De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000 een maximum van € 500.000.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland