Nieuws

Leader+ steunt agrarische projecten 08-10-2004

Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ Kop van Noord-Holland heeft weer twee projecten goedgekeurd. Initiatiefnemers van het project Perspectief agrarische sector op Wieringen heeft een aanvraag voor € 19.400 ingediend. De WLTO afdelingen Harenkarspel en Niedorp-Schagen zijn bezig met het zogenaamde Borstelproject en verzoeken Leader+ met € 16.000 bij te dragen.

Beide projecten zijn voorgedragen aan de toetsingscentrale in Flevoland waar de projecten op alle Europese regelgeving omtrent het subsidieprogramma Leader+ gecontroleerd worden. Als aan alle voorwaarden is voldaan, worden de goedgekeurde projecten doorgestuurd naar Brussel. Binnen een paar maanden komt een definitieve toezegging van de gelden en wordt er tot uitbetaling overgegaan. Ook Kop & Munt is bij beide projecten financieel betrokken.

De spagaat van de agrariërs op Wieringen

Tot nu toe is er veel aandacht besteed aan het recreatief toeristisch aanbod op Wieringen. De agrariërs voelen zich bij al die plannen en projecten niet of nauwelijks betrokken maar beheren wel het karakteristieke landschap waar de Wieringers zo trots op zijn en kost wat kost willen behouden. Het eilandgevoel is goud waard lijkt het maar de agrariërs pikken daar geen graantje van mee. De nevenactiviteiten van de boer zoals natuur- en landschapsbeheer, recreatief medegebruik en in de bedrijfsvoering rekening houden met de bijzondere flora en fauna worden namelijk economisch gezien onvoldoende gewaardeerd. Van erkenning, respect en waardering valt echter niet te leven. Het agrarisch ondernemen wordt ook nog eens beperkt door het Verdrag van Wieringen dat in 2000 is opgesteld. Hierin is het draineren en scheuren van grasland aan banden gelegd wat negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling en uitbreiding van de akkerbouw, bollenteelt en de op volle grond groenteteelt.

De onzekerheid die de plannen van het Wieringerrandmeer geeft, zorgt ervoor dat het aantal actieve agrariërs op Wieringen afneemt, gronden te koop staan en bedrijven beëindigd worden. Loon- en mechanisatiebedrijven verlaten het voormalige eiland. Om het tij te keren is het project Perspectief agrarische sector op Wieringen gestart. Deze maand worden ruim 45 vraaggesprekken gehouden met grondbezitters die minimaal 3 ha in eigendom hebben. In november wordt de enquête uitgewerkt. Aan de hand van de resultaten wordt een agrarisch ontwikkelingsplan opgesteld met als doel dat economisch renderende bedrijven op Wieringen behouden blijven en dat agrarische activiteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Nog dit jaar zullen de agrariërs het conceptplan met elkaar bespreken. Zo krijgen ze kijk op hun eigen toekomst!

Schoon de weg op

In de oogsttijd staan er veel waarschuwingsbordjes langs de weg. Klei op de weg betekent slipgevaar. Hoewel de loonwerkers en agrariërs verplicht zijn om de openbare weg schoon te houden of te maken, kan niet geheel voorkomen worden dat er restjes klei op de weg achterblijven. Een buitje er overheen en het kwaad is geschied. De WLTO, Rabobank en vijf agrariërs hebben hier een oplossing voor bedacht, het schoon borstelen van de tractorbanden.

Samen met het bedrijf Uniman uit Schagerbrug, dat gespecialiseerd is in mobiele wasstraten voor vrachtwagens, is het Borstelproject opgestart met de bedoeling een borstelsysteem voor landbouwwerktuigen te ontwikkelen. In de tweede fase wordt een prototype uitgetest door het nemen van praktijkproeven in het gebied. Het innovatieve Borstelproject zal een veiliger openbare weg en een verbeterd imago voor de agrarische sector opleveren.

Meer informatie van de projecten is op te vragen bij de initiatiefnemers:

Perspectief agrarische sector op Wieringen,
WLTO contactpersoon Mevrouw J. Rustenburg: tel. 023 - 516 23 10
Looptijd project ½ jaar. Leader+ bijdrage na Europese goedkeuring € 19.400

Borstelproject
WLTO afdeling Niedorp-Schagen, contactpersoon A.F.M. Ruiter : tel. 0226 - 42 22 43
Looptijd project 1 jaar. Leader+ bijdrage na Europese goedkeuring € 16.000

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland