Projecten

Wieringermeer Preciezer in de bollenteelt

Het project Wieringermeer Preciezer is een vervolg op het reeds succesvol afgeronde project Wieringermeer Precies dat sectorbreed is uitgevoerd. Wieringermeer Preciezer beperkt zich tot de bloembollenteelt. Het project beoogt kennisoverdracht van het variabel planten en bemesten door middel van precisietechnologie, te laten plaatsvinden tijdens open dagen, demonstraties en presentaties. In het voorjaar 2008 worden de resultaten van het teeltexperiment bekend gemaakt.

In de Wieringermeerpolder ligt een bonte verzameling grond waarop verschillende bloembollen worden geteelt. Het is een interessant gebied om de grondsituatie in kaart te brengen. Met een bodemscan wordt de dichtheid van de grond, de bodemvruchtbaarheid, de grondsoort en de bemestingsgraad gemeten. Deze gegevens worden samen met de informatie van bemonstering, in een softwareprogramma opgeslagen en verwerkt in een strooikaart die door bemestingsapparatuur kan worden gelezen. Bestaande landbouwmachines worden geschikt gemaakt voor deze precisietechnologie met onder andere de installatie van GPS apparatuur, een pocket PC met speciaal ontwikkelde software en een doseer- en strooicomputer.

Het doel van dit automatiseringsproject in de bloembollensector is dat met precisietechnologie variabel geplant en bemest kan worden zodat er meer inzicht ontstaat in de relatie tussen toegepaste hightech in de bollenteelt, het milieuvoordeel en de economische winst. Met de precisietechnologie wordt de kennisinfrastructuur in het agrarisch gebied versterkt waardoor de levenskracht van het platteland in de Kop van Noord-Holland wordt vergroot.

Initiatiefnemers
De doorstart van het beëindigde project Wieringermeer Precies is door de gelijknamige stichting geïnitieerd. Tien ondernemers, zowel bloembollentelers als loonbedrijven nemen aan het project deel.

Voordelen
Het door precisietechnologie geplante gewas wordt ook door hightech apparatuur in zijn behoefte aan meststof voorzien. De hoeveelheden meststoffen zijn afgepast en het soort meststof wordt voor elke plant apart berekend. Het gewas krijgt op deze manier een optimale verzorging. Het gehele perceel wordt dus variabel bemest want de grond heeft verschillende grondstructuren en er is een diversiteit aan bodemvruchtbaarheid. Op deze manier is kwaliteitsbeheer van het gewas mogelijk wat een betere oogst oplevert.

Bijzonderheden
De meeste meststoffen worden in korrelvorm geleverd. De korrels hebben een vaste verhouding aan meststoffen. Precisietechnologie maakt het mogelijk om plaatsspecifiek te bemesten met vloeibare meststoffen. Fosfaat, stikstof en kalium bijvoorbeeld kunnen dan los van elkaar worden toegediend zodat er geen sprake meer is van overtollige meststoffen in de grond die na uitspoeling in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Kortom, een milieuvriendelijke manier van werken in combinatie met een goed economisch rendement.

Startdatum: 01-01-2006

Looptijd: 2,5 jaar

Leader bijdrage: € 99.987,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland