Projecten

Waterrijke perspectieven Eijerlandse polder Texel

Het levensvatbaar houden van agrarische bedrijven is een zorg van de hedendaagse boer. Gekeken wordt naar alternatieve inkomstenbronnen. Natuurontwikkeling, waterberging en educatieve projecten bieden vaak een uitkomst. Een vooronderzoek met de aansprekende titel Van putje tot parel van Eijerland gaf een beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden. Deze zijn vastgelegd in het rapport Waterrijke perspectieven voor de Eijerlandse polder. Er is een ontwikkelingsplan opgesteld met zes deelprojecten waarvan er twee op korte termijn zijn te realiseren:
1. het aanleggen van een landschappelijke, recreatieve en ecologische verbinding vanuit de polder naar het aangrenzende natuurgebied De Slufter aan de westkust van Texel.
2. het ontwikkelen van een educatieve bezoekersfaciliteit bij boerderij Nieuw Breda, die ligt in de Eijerlandse polder.

Als verbinding met de Slufter zijn de zogenaamde Boerenommetjes aangelegd. Deze wandelroutes met een lengte van 3 tot 5 kilometer vormen een onderdeel van de landschappelijke indeling van de Eijerlandse polder, evenals de plas-drasgebieden. Drie agrariërs hebben hun landerijen opengesteld voor recreatief medegebruik en waterberging. Een oude kreek is uitgegraven en een nieuw krekenstelsel aangelegd. Ook wordt onderzocht of het aanleggen van een rondgaande vaarroute en fietspaden mogelijk is. Langs de wandelroutes zullen educatieve elementen worden geplaatst.

De buurt- en werkbijeenkomsten hebben zo’n 20 ideeën voor educatieve voorzieningen opgebracht. Een bezoekboerderij en de aanwezige bunker zijn in de voorstellen opgenomen. Het centrale thema is ‘Wat betekent water voor de leefomgeving, het agrarisch bedrijf en de natuur op Texel?’ Bij te veel water gaan de aardappels dood en overstroomt het land. Bij te weinig water verdroogt de natuur. Kinderen laten spelen met het waterpeil door stuwen open en dicht te zetten en pompen aan en uit, maakt duidelijk wat watermanagement is. Dit is één van de ideeën die zou kunnen worden uitgewerkt.

Behalve deze twee concrete projecten wordt het organiserend vermogen ook gefinancierd door de bijdrage van Leader+

Initiatiefnemers
Familie Langedijk, agrarische ondernemer in de Eijerlandse polder, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Behalve het Hoogheemraadschap participeren in het educatieproject het bezoekerscentrum Ecomare en Vereniging De Lieuw voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op Texel.

Voordelen
Het plan biedt de mogelijkheid om de natuurwaarde in het gebied te versterken, rekening houdend met de recreatieve en agrarische functie van de polder. Een natuurplan wordt opgesteld op basis van de resultaten van het flora- en faunaonderzoek dat in het project is opgenomen.

Bijzonderheden
Het project is een publiek-private samenwerking met als doel de kwaliteit van het totale plangebied te versterken.

Startdatum: 01-01-2007

Looptijd: 1,5 jaar

Leader bijdrage: € 113.000,00

Website: www.delieuw.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland