Projecten

Perspectief agrarische sector op Wieringen

De boer is van huis uit een landschapsbeheerder bij uitstek. Hij geniet zelf dagelijks van de natuur en ruimte om zich heen en waardeert de grond omdat hij daarop kan produceren en een inkomen verdienen. Van de wind kan hij immers niet leven. Hij is zich bewust van zijn omgeving en van de ecologische en cultuurhistorische waarden ervan. Hij weet ook dat hij geen alleenrecht heeft op het landschap en de natuur. Jammer is wel dat burgers het platteland, zijn woon- en leefgebied, voornamelijk als consumptieruimte beschouwen en onvoldoende beseffen dat het voor hem een productiegebied is.

De moderne agrariër op Wieringen weet dat hij op een duurzame manier om moet gaan met de schaarse grond die geschikt is voor zowel bollen-, groente- en aardappelenteelt als om melkvee en schapen te houden. Dit kan alleen als er een economisch en sociaal-maatschappelijk perspectief is voor zijn gezin. Hij moet geloof hebben in zijn bedrijf, in het gebied en in de groeimogelijkheden. Groei kan ook gerealiseerd worden door nevenactiviteiten in zijn bedrijfsvoering op te nemen zoals het toelaten van recreatie op zijn erf. Logiesaccommodatie en kamperen bij de boer bieden kansen! Natuur- en landschapsbeheer kunnen ook als nevenactiviteit beschouwd worden maar dan moeten zijn inspanningen ook een economische waardering krijgen.
De doelstelling van dit project is dan ook het behoud en het verder ontwikkelen van economisch renderende agrarische bedrijven op Wieringen om de uniciteit van het gebied niet verloren te laten gaan. Een gebiedsproces moet in gang gezet worden op basis van een agrarisch ontwikkelingsplan voor een gezonde agrarische sector.

Initiatiefnemers
Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Rotgangs en WLTO-afdeling Wieringen

Voordelen
Wieringen ligt aan de Waddenzee. Deze unieke locatie maakt dat het voormalige Waddeneiland een belangrijk foerageergebied is voor trekvogels, een thuishaven voor wadvogels bij hoog tij en een broedplaats voor weidevogels. Het open houden van de ruimte is dus belangrijk voor het voortbestaan van de bijzondere flora en fauna van Wieringen. De goed gedijende agrarische sector kan hiervoor zorgen evenals voor het behoud van het zo karakteristieke glooiende landschap en het mozaïekachtige cultuurlandschap. Het totaal maakt dat Wieringen aantrekkelijk is om te wonen, te leven en te recreëren.

Bijzonderheden
Het project is gebaseerd op de schriftelijke enquête die onder 45 agrariërs en hobbyboeren is gehouden. De vragenlijsten zijn persoonlijk overhandigd en direct aan de keukentafel ingevuld en weer ingenomen. Op deze arbeidsintensieve manier is de individuele boer gemotiveerd geraakt om betrokken te zijn bij het onderzoek en is een maximale respons verkregen. Met deze onderzoeksresultaten is een agrarisch ontwikkelingsplan opgesteld.

Startdatum: 01-01-2004

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 19.400,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland