Projecten

M-Profit, een loket voor milieuwinst in de agri-business

Het project M-Profit in de Kop van Noord-Holland is een vervolg op het project Duurzaam Ondernemen op het Erf (DOE-loket) dat in 2005 is afgerond. De projectbeschrijving van het DOE-loket staat ook op deze website.
Het project DOE-loket heeft duidelijk gemaakt dat het toepassen van duurzame energiemaatregelen op een agrarische bedrijf rendabel kan zijn. Het doel van het M-Profit project is agrariërs te informeren over en te interesseren voor het nemen van milieuvriendelijke maatregelen die én een milieuwinst realiseren én een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsrendement. Er zijn namelijk energiebesparende en emissiereducerende technieken die geen al te hoge investeringskosten hebben en een terugverdientijd van maximaal 3 jaar.

M-Profit kan in opdracht en tegen betaling zijn onafhankelijke adviseur op het agrarisch bedrijf een quickscan laten uitvoeren. Binnen M-Profit is de quickscan ontwikkeld. Het is het basisproduct van het project. Deze quickscan geeft behalve een overzicht van de al aangebrachte milieuvriendelijke voorzieningen binnen het bedrijf ook een advies over het treffen van duurzame energiemaatregelen in de toekomst.

Technische bedrijven, installateurs, adviseurs en aannemers zijn bij het project aangesloten, de zogenaamde participanten. Voor de deelname wordt een bijdrage gevraagd. Het voordeel van dit samenwerkingsverband is dat de participanten informatie krijgen over de duurzame toepassingen op het gebied van energie, water en afvalstromen in de agribusiness. M-Profit beoogt een kenniscentrum te zijn.

Bij bouw of verbouw op een boerderij kunnen de participerende bedrijven op basis van de quickscan, de agrariër adviseren om milieuvriendelijke maatregelen in het bouwplan op te nemen. Er zijn legio mogelijkheden om de bedrijfsvoering nog duurzamer te maken. Als de agrariër inderdaad overgaat op het toepassen van maatregelen die energie besparen en emissie reduceren dan worden de kosten van de quickscan door de uitvoerende M-Profit participant vergoed.
De agrariër kan ook zelf informatie opvragen bij de M-Profit adviseur over energiemaatregelen, de bijbehorende kosten, de te verwachten opbrengst per maatregel en de terugverdientijd.

Initiatiefnemer
Stichting M-Profit die geleid wordt door bestuursleden die door en uit de groep participanten gekozen zijn.

Voordelen
In de open teelten en de veehouderij kunnen veel eenvoudig toe te passen duurzame maatregelen genomen worden. De adviseur van M-Profit kan ook een rendementsberekening maken van de investeringen die gedaan worden voor het aanbrengen van milieuvriendelijke voorzieningen en de aanschaf van duurzame productiemiddelen. Hij kan ook de terugverdientijd bepalen.
Als vervolg op de quickscan is een milieuscan ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het aanvragen van een milieuvergunning. Onder de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur Landbouw is het hebben van een milieuscan verplicht voor bedrijven van een bepaalde omvang.

Bijzonderheden
M-Profit heeft geen fysieke vestiging en is dus alleen een virtueel loket. Uiteraard kan er ook telefonisch contact opgenomen worden met de M-Profit adviseur die zelfs op verzoek spreekbeurten houdt en bij de agrariër thuis individuele gesprekken voert. Het doel op middellang termijn is dat M-Profit het aanspreekpunt is voor partijen uit de keten voor het opdoen en ontwikkelen van kennis en voor innovatie en samenwerking. Zie voor uitgebreide informatie www.m-profit.nl

Startdatum: 01-02-2006

Looptijd: 1,5 jaar

Leader bijdrage: € 41.150,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland