Projecten

Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor agrarisch natuurbeheer

Op Texel hebben zo'n 150 agrariërs aangegeven mede verantwoordelijk te willen zijn voor het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Hun bijdrage bestaat uit het toepassen van een duurzame manier van land- en tuinbouw op die voorwaarde dat het wel een economische bedrijfsactiviteit blijft. Deze agrariërs zijn verenigd in De Lieuw waarbij verschillende pakketten voor landschapsbeheer afgesloten kunnen worden.

Er zijn drie soorten pakketten:

  1. ter bescherming van weidevogels,
  2. ter bevordering van botanische ontwikkeling en faunabeheer,
  3. ter instandhouding van landschapselementen

Voor hun inzet en het behalen van goede resultaten ontvangen de agrariërs een redelijke vergoeding. Hiervoor moet wel een administratie gevoerd worden die voldoet aan de gestelde eisen.

De Lieuw heeft de taak op zich genomen om op een efficiënte manier subsidieaanvragen bij de overheid in te dienen door de afgesloten pakketten te bundelen. Dit betekent wel dat De Lieuw het aanspreekpunt van de overheid is geworden met alle consequenties van dien zoals onder andere het cijfermatig verantwoording afleggen van de behaalde natuurresultaten en het bijhouden van de perceelgegevens van de gesubsidieerde pakketten. Tot nu toe is de administratie handmatig gevoerd maar dit valt niet langer vol te houden. Automatiseren van de administratie is noodzakelijk geworden. Met gebruikmaking van bestaande technologie is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor agrarisch natuurbeheer ontwikkeld.

Initiatiefnemers

Vereniging De Lieuw voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op Texel in samenwerking met de koepelorganisatie In Natura.

Voordelen

Met het Geografisch Informatie Systeem (GIS) wordt de vereniging De Lieuw niet alleen gedigitaliseerd maar ook geprofessionaliseerd. Professionalisme heeft altijd een aantrekkingskracht. De kans dat in een kort tijdbestek het ledenaantal groeit, is groot. Dat zou een goede ontwikkeling zijn omdat agrarisch natuurbeheer belangrijk is voor de duurzaamheid van het eiland. Voor de agrariërs is het eveneens interessant vanwege de extra inkomsten die deze nevenactiviteit oplevert.

Bijzonderheden

Op Texel vindt de testfase plaats waarna het systeem ook elders in het land gestart kan worden.

Startdatum: 01-08-2002

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 7.800,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland