Projecten

De Lieuw, professionele partner in het project European Island

De Lieuw is in 1998 als Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Texel opgericht. Nu heeft de vereniging zo’n 200 leden, agrariërs die zich verantwoordelijk voelen voor het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Een duurzame vorm van land- en tuinbouw maakt het mogelijk om een economische bedrijfsvoering te combineren met natuurbeheer. Voor de agrariërs betekent het ook dat er sprake is van neveninkomsten. Hiervoor is subsidie nodig. De Lieuw bundelt de activiteiten van het agrarisch natuurbeheer in enkele clustersubsidieaanvragen, is gesprekspartner van de overheid en controleert jaarlijks de resultaten in natuurbeheer voor het verkrijgen van de subsidies.

De Lieuw biedt de leden drie natuurbeheerpakketten aan waarvoor zij een contract afsluiten:
1. Beschermen van weidevogels. Dit houdt in dat er in broedperioden niet gemaaid mag worden.
2. Bevorderen van botanische ontwikkelingen en faunabeheer.
3. In stand houden van landschapselementen, bijvoorbeeld het aanleggen van een tuinwal rondom het erf.

Samen met de koepelorganisatie Natuurlijk Platteland West heeft De Lieuw een speciale applicatie voor natuurbehoud ontwikkeld dat draait op het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Het digitaal verwerken en actueel houden van de perceelgegevens, contractinformatie en natuurresultaten is nu aan verfijning toe.
Behalve deze steeds professioneler wordende aanpak van agrarisch natuurbeheer wil De Lieuw ook een ecologische toetsing op lokaal niveau ontwikkelen om effectiever te kunnen werken. Een toetsingscommissie, samengesteld uit deskundige, objectieve mensen die ook gebiedskennis hebben, stelt de criteria op. Een bedrijfsnatuurplan geeft de natuurbeheerders houvast.

Initiatiefnemers
De Lieuw, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Texel, zie www.delieuw.nl

Voordelen
De Lieuw kan aan de hand van de ontwikkeling van de ecologische toetsing zijn netwerk uitbreiden met andere partners op Texel zoals de vogelwerkgroep, Ecomare, IVN en Landschapszorg. Verschillende samenwerkingsvormen kunnen hieruit ontstaan.

Bijzonderheden
Het European Island Project biedt agrarisch natuurbeheerorganisaties een internationaal netwerk. Het verkrijgen en delen van kennis over speciale behoeften voor agrarisch natuurbeheer op eilanden, is het doel van het project. Men leert van elkaar over verschillende technieken, methoden van aanpak en over samenwerkingsvormen met andere partners bijvoorbeeld milieuorganisaties.
Behalve Texel zijn bij dit project aangesloten het Spaanse Menorce, het Zweedse Styrco, de Britse eilanden Wight, Agryll-Bute en de Shetlands en de Ierse Western offshore islands. Leadpartner Wight zal uiteindelijk de resultaten van dit project aan Europese parlementsleden presenteren.

 

Startdatum: 01-01-2006

Looptijd: 1,5 jaar

Leader bijdrage: € 15.000,00

Website: www.delieuw.nl

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland