Projecten

Watercombinatie Wieringermeer

De Wieringermeer is de jongste polder van Noord-Holland en is een omvangrijk agrarisch gebied. De van oorsprong zilte grond wordt onder de kweldruk steeds zouter. Voor akkerbouwers, bollentelers en veehouders is dat een zorgelijke ontwikkeling. Leidingwater is duur en in droge perioden ook schaars. De immense hoeveelheid zoet water achter de dijk, het IJsselmeer, was lange tijd onbereikbaar totdat de Watercombinatie Wieringermeer met een plan kwam.
Nu liggen er vier reusachtige hevels over de dijk die maximaal zesduizend kubieke meter zoetwater per dag kunnen opzuigen en over de dijk hevelen. Een omvangrijk netwerk van buizen brengt het zoete water naar de deelnemende bedrijven. Het verste punt ligt 6 km landinwaarts. De constante waterdruk is 0,4 bar, een gevolg van het peilverschil van ongeveer 4 meter.
Zoet water maakt dat de tuin- en akkerbouwer een bredere keus aan teelten krijgt. Kwetsbare gewassen en sierteelten kunnen nu beter gedijen. Het water uit het IJsselmeer wordt gebruikt voor de beregening, als drinkwater voor het vee en het afspuiten van machines.

Initiatiefnemers
Het agrariërcollectief heeft een verzoek tot aanleg van een irrigatiesysteem ingediend bij loonbedrijf Firma J. van Bodegom en Zn. die een plan heeft opgesteld, een gezamenlijke vergunning bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aangevraagd, het project voorfinanciert en uitvoert.

Voordelen
Het gebruik van zoetwater is een verbetering voor de grond, voor de kwaliteit van de agrarische producten en het vee. Dit betekent dat het land meer waard wordt en dat het beter te verkopen is. Ook voor de verhuurwaarde van de grond heeft het gebruik van zoetwater een positieve invloed. Vooral de bollenteelt en tuinbouw is gebaat bij een beregening met goed water evenals de plant in opkomst uit fijne zaden. Het milieuvoordeel is dat de mineralen in de bodem beter benut worden doordat nu ook in droge perioden regelmatig beregend mag worden. De teelten worden hierdoor sterker. Een constant vochtgehalte van de grond voorkomt ook dat tijdens de najaarsbuien de mineralen uit de grond spoelen. Het resultaat is dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en leidingwater vermindert.

Bijzonderheden
Zo’n twintig bedrijven met een totaaloppervlakte van een kleine 1.100 ha. hebben de handen ineengeslagen om de kwaliteit van het agrarisch ondernemen in stand te houden of te verhogen. Het ingegraven buizenstelsel heeft een lengte van 15.750 meter en heeft een vrij verval. Het systeem heeft na de aanleg weinig aandacht en onderhoud nodig. De investering is terug te verdienen; het dure leidingwater wordt niet meer voor agrarische bedrijfsactiviteiten gebruikt. De schatting is dat dit project jaarlijks tot ongeveer 47.500 kubieke meter op drinkwatergebruik bespaart, gelijk aan de drinkwaterbehoefte van 475 huishoudens.

Startdatum: 01-02-2004

Looptijd: 2½ jaar

Leader bijdrage: € 70.550,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland