Projecten

Texel Sun

Nu Europa zich meer en meer terugtrekt als subsidiënt van landbouwactiviteiten moeten de agrariërs hun bakens verzetten. Schaalvergroting, een vernieuwende aanpak en een gevarieerd aanbod van landbouwproducten kunnen ervoor zorgen dat de landbouw en het platteland behouden blijft.

Acht Texelse agrariërs, zeven akkerbouwers en één veehouder, hebben hun bedrijven samengevoegd om één grootschalig gemengd lanbouwbedrijf te vormen. Het vergaande samenwerkingsverband heet Texel Sun en vertegenwoordigt acht boerderijen met een totale grootte van 800 ha en een bezit van 1.300 rosé vleeskalveren. Zo’n grote economische eenheid heeft de slagkracht om de opbrengsten te verbeteren, de kosten te verlagen en een reëel gezinsinkomen te verdienen. Het machinepark is gereorganiseerd en zonodig vernieuwd, de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd en geautomatiseerd, de bedrijfsgebouwen worden optimaal benut, de teelten zijn uitgebreid en op termijn wordt in een biovergistingsinstallatie geïnvesteerd. Op deze manier hebben acht gezinnen hun bestaan op het platteland veiliggesteld en is er sprake van behoud van werkgelegenheid.

Medio 2006 is Texel Sun de juridische eigenaar geworden van de gronden en de opstallen en is het gelijknamige landbouwbedrijf van start gegaan met één teeltplan en onder één bedrijfsvoering. In de zomer van 2007 is de nieuwe kantine annex vergaderlocatie en kantoor geopend en hebben de eigenaren een open dag georganiseerd. Vanuit het hele land is er belangstelling geweest.

Een opmerkelijk resultaat is al geboekt. De smaakvolle peen van de zilte Texelse bodem wordt onder het label Texel Sun in zakken van 10 kg geëxporteerd naar Oost-Europa!

Initiatiefnemers
Samenwerkingsverband Texel Sun is opgericht door acht agrariërs die met een vergaande samenwerking toekomst zien in het agrarisch bedrijf op Texel. Een aantal agrariërs kenden elkaar al van het gezamenlijk inkopen van meststoffen.

Voordelen
Op economisch gebied is onder andere de besparing op materieel en op administratie- en accountantkosten een voordeel. Een ander voordelig aspect van de samenvoeging van de acht bedrijven is dat er meer armslag is voor uitbreiding en specialisatie. De agrariërs kunnen vrij en open gebruik maken van elkaars kennis, kunde en ervaring en die inzetten voor het uitvoeren van de werkzaamheden en voor het bepalen van een bedrijfsstrategie.
Een onverwacht voordeel is dat de gezinnen over vrije tijd kunnen beschikken. De taakverdeling is zodanig geregeld dat er voor elke bedrijfsactiviteit twee agrariërs verantwoordelijk zijn zodat weekendroosters konden worden opgesteld en vakanties vastgesteld. Vrije tijd is een ongekende luxe voor een agrariër!

Een groot voordeel voor Texel is dat de agrariërs beheerder blijven van het open landschap dat karakteristiek is voor het eiland en een grote toeristische en dus economische waarde heeft.

 
Bijzonderheden
Het initiatief is bijzonder en uniek in Nederland. In 2005 zijn de initiatiefnemers open van geest begonnen met alle mogelijke samenwerkingsvormen te bedenken en te bespreken. De agrariërs hebben in 2006 boven verwachting gepresteerd met het daadwerkelijk oprichten van een V.O.F. en het inbrengen van hun bedrijfseigendommen  in de nieuwe juridische organisatiestructuur.
De collega’s hebben laten vastleggen dat na drie operationele jaren de samenwerking wordt geëvalueerd.

Startdatum: 01-07-2005

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 25.000,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland