Projecten

Perspectief voor de Hoge Berg op Texel

Hoge Berg is een cultuurhistorisch hoogtepunt van het waddeneiland Texel. Het karakteristieke graslanden, tuinwallen en kolken in het landschap is ontstaan door het agrarisch gebruik van het gebied. Schapenkuddes en schapenboetjes sieren het landschap. De schapenhouderij is in moeilijk vaarwater gekomen door de beperkende voorwaarden die door de grondeigenaren gesteld zijn aan het graslandbeheer. Dit heeft een remmende werking op de agrarische bedrijfsvoering. Tegenwoordig is het houden van schapen op de Hoge Berg niet meer een economisch verantwoorde bedrijfsactiviteit.

De conflicterende belangen van verschillende gebruikers van het gebied, brengen de natuur- en landschapswaarden van de Hoge Berg in gevaar. Binnen het project worden gesprekken gevoerd met de grondeigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, en met de 12 agrariërs om de problematiek boven tafel te krijgen en de consequenties te overzien. Het erkennen van elkaars problemen is nodig om gezamenlijk tot een gebiedsvisie te komen. Als de toekomstvisie duidelijk en door iedereen is geaccepteerd, inclusief de gemeente, dan kan er naar oplossingen worden gezocht.

Initiatiefnemers
Stichting Duurzaam Texel

Voordelen
Er wordt gewerkt van micro- naar macroniveau. De twaalf agrariërs werken individueel aan een eigen bedrijfsplan onder begeleiding van een externe procesmanager. In het bedrijfsplan is opgenomen een overzicht van problemen die groei en/of voortbestaan van het agrarisch bedrijf belemmeren. Ook worden er oplossingen op bedrijfsniveau bedacht en een toekomstperspectief opgesteld. Tijdens gemeenschappelijke bijeenkomsten werken de agrariërs aan een gezamenlijk uitvoeringsplan op basis van de twaalf bedrijfsplannen.
Gelijktijdig zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente en WLTO bezig een uitvoeringsplan op macroniveau op te stellen. Uiteindelijk worden de twee visies geïntegreerd tot één gebiedsvisie. Op deze manier is er sprake van een gegarandeerd  draagvlak.

Bijzonderheden
Het gebied Hoge Berg is van iedereen, zo is de beleving. Zelfs toeristen hebben zich in de openbare discussie gemengd die gehouden is in de Texelse Courant. De gebiedsvisie voor het tijdsvak 2015-2020 dient dus niet alleen rekening te houden met de belanghebbenden zoals de grondeigenaren en -gebruikers maar ook met de belangstellenden, degenen die genieten van het landschapsreservaat.

Startdatum: 01-01-2004

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 36.511,00

Website:

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland