Projecten

Slide 1

Het Schor van Den Oever

Startdatum: 01-01-2011

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 160.000,00

Website:

Het Schor van Den Oever

Het Schor van Den Oever is een buitendijkse natuurlijke kwelder van circa 100 ha dat dreigt te verzanden en te verruigen. Het vogelnatuurgebied Vatrop ligt in de kwelder die het voormalig eiland Wieringen met de Waddenzee verbindt. Het is een belangrijk overwinteringsgebied voor vogels. Het vogeleiland is een broedgebied voor strandbroeders, de oude havenmond fungeert als hoogwatervluchtplaats en de Leidam is een broedplaats voor onder andere lepelaars.

Beleef het Schor
Het interessante gebied is beperkt toegankelijk voor wandelaars. Vanaf de Waddenzee kan via vaarexcursies met voormalige Wadvissers van het Wadvissersgilde het Schor worden bezocht.

Ambitie
Het is belangrijk dat het Schor in open verbinding blijft staan met de Waddenzee. Er wordt onderzocht hoe de natuurlijke condities kunnen worden verbeterd en hoe het kan worden gemonitord. Vogelobservatieschermen houden bezoekers op een afstand zodat zij zonder de vogels te storen toch van het kwetsbare Waddennatuurgebied kunnen genieten. Ook wordt een educatieprogramma ontwikkeld.

Resultaten
1. Toegankelijkheid vergroten van het buitendijkse waddengebied.
2. Educatie  en voorlichting aan recreanten en toeristen via de website van
    het Wadvissersgilde en via een apart programma binnen de bestaande
    excursie ‘De zee leeft'.
3. Aansluiting op het Wandelnetwerk
4. Duurzaam beheer van het Schor met de mogelijkheid voor de bezoeker 
    om het natuurgebied te beleven.
5. Agrariërs kunnen deelnemen aan een pilot voor Zilte teelt.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland